Dias&Dias Miles

Evangelo Kingboy 4040 GP-83 2Y

Exciting Kingboy with tremendous health & type traits!

GTPI +2689
PTA +2.52T

Dam: Dias&Dias Miles 3513 (VG-85 VG-MS) — pictured above!
Grandam: Dias&Dias Planet 2392 (GP-83)
4-00  2x  365  28,780  3.5  1014  3.1  904