Dias&Dias Miles

Evangelo Kingboy 4040

Exciting Kingboy with tremendous health & type traits!

GTPI +2732
PTA +914M +70F +46P
PTA +808NM +.13%F +.06%P
PTA +8.2PL 2.57SCS +2.6DPR 4.4%DCE
PTA +2.75T +2.33UDC +0.83FLC

Dam: Dias&Dias Miles 3513 (GP-83 VG-MS) — pictured above!
Grandam: Dias&Dias Planet 2392 (GP-83)
4-00  2x  365  28,780  3.5  1014  3.1  904